:: Home :: Diensten :: Aanbiedingen :: Bestel :: Leden :: Support :: Contacteer Ons :: English
 
 


Submenu:
» Contacteer Ons
   
» Algemene Voorwaarden
» Privacy Beleid

   
 1. De klant verklaart dat hij geen materiaal op de server van MyServer.be zal plaatsen dat inbreuk maakt op het copyright/ trademark/patent recht alsmede dat de inhoud geen geweld, pornografie, illegale MP3's, computervirussen, discriminerende uitlatingen of uitingen tegenover de staat zal bevatten. Eventuele kosten voortvloeiend uit de overtreding van deze voorwaarden zijn geheel en alleen voor rekening van de klant.

 2. De duur van het contract hangt af van het aantal maanden dat de klant betaald heeft. Voor webhosting is dit minimum 3 maanden, voor domeinnamen minimum 1 jaar.

 3. MyServer.be behoudt zich het recht voor om de hosting activiteiten t.a.v. de klant met onmiddellijke ingang te staken indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en de wettelijke betalingstermijn wordt overschreden. Bij laattijdige betaling of niet-betaling worden nalatigheids-intresten van 20% per maand aangerekend, aangevuld met andere gemaakte kosten. Wanneer niet aan de aanmaning tot betaling wordt voldaan wordt de vordering overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.

 4. De klant erkent dat de e-mail communicatie tussen hem en MyServer.be de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

 5. MyServer.be zal illegaal gebruik van haar servers door derden onder geen beding toelaten en houdt de klant verantwoordelijk voor een eventueel dergelijk gebruik. De klant is de enige die toegang mag hebben tot zijn account, niemand anders !

 6. Hoewel MyServer.be zich elke moeite zal getroosten om iedere vorm van data van de klant te beschermen kan MyServer.be nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data. Iedere aanspraak in deze zal dan ook worden afgewezen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het behoud / beschermen van zijn data. MyServer.be biedt de mogelijkheid aan de klant om backups te nemen van zijn data via het controlpaneel.

 7. De klant mag geen server processen (irc bots, enz) draaien op zijn virtuele server.

 8. Toegang tot de server is enkel toegestaan via FTP.
  SSH en Telnet zijn NIET beschikbaar voor de klant !

 9. Webspace moet worden verdeeld in e-mail & webruimte. De verhoudingen worden door u bepaald via het controlepaneel. Indien de klant extra pop accounts besteld bij zijn webhosting pakket zal de vereiste plaats (voor het bijhouden van de e-mails) van zijn webspace afgetrokken worden.

 10. MyServer.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik / misbruik, onbereikbaarheid of verwijdering van de services.

 11. Alle bestanden (inclusief webpagina's) worden verwijderd wanneer uw account afgesloten wordt.

 12. Persoonsgegevens welke in onze diverse diensten worden opgegeven zullen niet worden  doorverkocht aan derden en/of  tentoongesteld, met uitzondering 1)van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals overtredingen van wetten of copyrights 2)om onze leden op de hoogte te brengen van updates van onze site en diensten, en/of speciale aanbiedingen die onze site zal aanbieden. Lees ook onze Privacy beleid.

 13. Het is ten strengste verboden om bestanden van anderen te bekijken, of te gebruiken wanneer u daartoe niet bemachtigd bent, of ons netwerk te gebruiken om te "hacken". Bij het overtreden van deze voorwaarde zal uw account verwijderd worden en u bent verplicht 2.500 € boete te betalen, exclusief eventuele gerechtelijke kosten.

 14. Als de klant schade veroorzaakt aan de servers van MyServer.be of door de klant zijn schuld IP adressen van MyServer.be in de zwarte lijst komen te staan bij ISP's, moet de klant een boete betalen van 2.500 € en 300 € (excl. BTW) per uur dat het nodig zal zijn om de eventuele schade te herstellen, exclusief eventuele gerechtelijke kosten.

 15. Klanten mogen NIET deelnemen aan eender welke vorm van ongevraagde bulk e-mailing of spam. Bij het overtreden van deze voorwaarde zal de klant zijn account verwijderd worden en is de klant verplicht 2.500 € boete te betalen, exclusief eventuele gerechtelijke kosten.

 16. Bij overschrijding van de maximum toegelaten datalimiet betaalt de klant 10 € per GB.

 17. Wanneer de klant inlogt met zijn account op de servers van MyServer.be, toont hij aan dat hij akkoord is met deze voorwaarden.

 18. De IP adressen verleend aan de klant voor zolang hij klant bij MyServer.be blijft, zijn eigendom van MyServer.be en haar netwerk provider, en zullen teruggenomen worden op het moment dat de klant zijn contract bij MyServer.be opzegt. MyServer.be behoudt zich het recht om de verleende IP adressen van de klant te veranderen of te wijzigen. Gebruik van het IP adres voor andere doeleinden dan de hosting van uw website door MyServer.be is verboden. MyServer.be zal 200 € per uur aanrekenen voor zolang het nodig is om de IP adressen weer te herstellen. Ook zal de account van de desbetreffende klant offline worden geplaatst voor zolang het nodig geacht wordt door MyServer.be.

 19. MyServer.be kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overmacht zoals o.a. uitval stroom, natuurcalamiteiten, niet bereikbaarheid internet, etc., een en ander in de ruimste zin van het woord.

 20. Indien de klant zijn account wenst op te zeggen moet hij 1 maand op voorhand het bekend maken bij MyServer.be . In het geval van verbreking van het contract voor de afloop van de gekochte periode kan de klant het saldo voor de nog niet gebruikte periode niet terugvorderen. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. Indien toch overeengekomen wordt om de klant terug te betalen dan zal de prijs van de domeinnaam (prijs aangeduid op onze website) afgehouden worden, domeinen kunnen niet terugbetaald worden (zelfs indien het domein gratis werd gegeven met de webhosting pakket), plus 50 € administratie kosten.

 21. Gezien het publieke karakter van het internet zal de klant weloverwogen omgaan met vooral op privacy gerichte onderwerpen, MyServer.be is dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van beveiliging van elektronische mail of privacy gevoelige informatie via het internet of welk andere netwerk provider.

 22. MyServer.be behoudt zich het recht om verboden materiaal op webpagina's van de klant te verwijderen zonder voorafgaande mededeling.

 23. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en de interpretatie van deze overeenkomst te beslechten. De klant verklaart uitdrukkelijk van deze voorwaarden & condities te hebben kennis genomen door inzending van het On-Line bestelformulier en gaat hiermede onvoorwaardelijk akkoord.

 24. Alle pogingen om een MyServer.be server, klant, bediende of het bedrijf te ondermijnen, te belasteren, valselijk te beschuldigen, te bedreigen of schade toe te brengen zijn ten strengste verboden en is een reden om alles onmiddellijk stop te zetten zonder terugbetaling. Bovendien zullen al die pogingen gerechtelijk vervolgd worden.

 25. De klant verklaart zich akkoord dat hij MyServer.be zal verdedigen en schadeloosstellen voor alle claims, wettelijke verplichtingen, verliezen, kosten en vorderingen, incl. redelijke advocatenhonoraria, opgelegd aan MyServer.be, zijn agenten, zijn klanten, directeurs en bedienden, welke mogen voortspruiten uit om het even welke verleende dienst of verkocht product. De klant verklaart zich akkoord dat hij MyServer.be zal verdedigen en schadeloosstellen voor verplichtingen die voortvloeien uit (1) schade toegebracht aan een persoon of eigendom, veroorzaakt door een verkocht of verspreid product met verwijzingen naar een MyServer.be server, (2) materiaal geleverd door de klant dat de eigendomsrechten van een derde partij (vermeend) schendt en (3) auteursrechtelijke inbreuken. De klant verklaart zich akkoord de verplichtingen van MyServer.be te beperken tot het bedrag dat voor de dienst is betaald.

 26. MyServer.be en klant verklaren hierbij om naar eer en geweten te handelen en een goede uitvoering van deze overeenkomst te bewerkstelligen.

 27. In de hypothese waar één of welke ook van de beschikkingen opgenomen in het contract als ongeldig zou worden beschouwd door tegenstrijd met een legale of reglementaire beschikking, reeds bestaand of toekomstig, of van een rechtsgeldige beslissing uitgaande van een jurisdictie of van een competent organisme, zou die beschikking van het contract worden beschouwd als niet bestaande, zonder afbreuk aan de andere beschikkingen van het contract die hun kracht bewaren voor elk van de partijen.

 28. Indien de betaling buiten België gebeurd zijn dan alle kosten ten laste van de klant.

 29. Geen verzakingsrecht: de verkoop van domeinnamen is geen verkoop op afstand waardoor de aankoper binnen de 7 werkdagen de mogelijkheid heeft om af te zien van de transactie. Artikel 80, § 4, 1° van de Wet betreffende de handelspraktijken van 14 juli 1991, voorziet dat de consument het verzakingsrecht niet kan uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de verzakingstermijn. In casu is deze toestemming er want geen enkele consument wenst dat zijn agent meer dan een week zou wachten vooraleer de aangevraagde domeinnaam te registreren. Alle aanvragen worden namelijk onmiddellijk verwerkt.

 30. Voor domeinen doet MyServer.be beroep op andere domein registrars. Daarom is MyServer.be niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van MyServer.be, zelfs als MyServer.be vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.:
  • het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een licentienemer of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit;
  • het beëindigen van de bevoegdheid van MyServer.be of haar partners domeinnamen te registreren in het ".be" ,".com",".net",".org" of de overige domeinen aangeboden via de website van MyServer.be;
  • opeisen van rechten op domeinnamen door derden;
  • technische problemen of fouten;
  • handelingen of nalatigheden van de registrars m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.
  • MyServer.be zal haar best doen om haar diensten aan te bieden volgens de "best practices" norm van de registratieautoriteiten.
  • De licentienemer zal MyServer.be vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.
  • De licentienemer verklaart zich tevens akkoord met de regels zoals opgesteld door DNS BE (www.dns.be) en Icann

 31. Een klant kan te allen tijde een domeinnaam opzeggen. Al betaalde en geregistreerde domeinnamen kunnen echter nooit teruggevorderd worden. Een domeinnaam wordt steeds voor een vol jaar betaald (tenzij anders overeengekomen).

 32. Wij hosten geen warez, mp3 en adultsites. Deze voorwaarden maken onherroepelijk deel uit van de server overeenkomst.

Indien deze voorwaarden verbroken worden, heeft MyServer.be het recht om onze service onmiddelijk stop te zetten zonder enige mogelijkheid van terugbetaling.

MyServer.be behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elke ogenblik naar ons goeddunken te veranderen.


Home | Diensten | Aanbiedingen | Leden | Bestel | Support | F.A.Q. | Contacteer Ons
Algemene Voorwaarden | Privacy Beleid

Copyright © 2001-2023 MyRoot BVBA Alle rechten voorbehouden.
MyServer.be is een service aangeboden door, uitgebaat en eigendom van MyRoot BVBA.